:: LEGENDY ::
:: GALERIA ::
:: TURYSTYKA ::

:: IMPREZY ::
:: BRAĆ RYCERSKA ::
:: REKRUTACJA ::
:: HISTORIA ::
:: STATUT ::
:: TURNIEJ ::
:: PIEŚNI ::
:: LINKI ::
:: AKTUALNOŚCI ::
:: KONTAKT :: webmaster
Księga Gości
STATUT

 

 

 

                                  STATUT
  BRACTWA  RYCERSKIEGO  ZAMKU  CHOJNIK

                                                      Rozdział  1

                                                           Postanowienia   ogólne

Art.  1.    Bractwo Rycerskie Zamku Chojnik, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym,

samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych i ma osobowość prawną.

Art.  2.   Terenem działalności  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej, a  siedzibą

m.      Jelenia  Góra  -  Sobieszów  -  Zamek  „Chojnik”,  adres  korespondencyjny  Stowarzyszenia –

ul.  B.  Chrobrego  98/3 , 59-550  Wojcieszów.

Art.  3.  Stowarzyszenie może  być członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  stowarzyszeń  o tym samym lub podobnym zakresie działania.

Art.  4.  Stowarzyszenie ma  prawo  używania  odznaki  członkowskiej,  oraz  nadawania  odznaki honorowej Stowarzyszenia.

                                                      Rozdział  2

                                                   Cele  i  środki

Art.  5.  Celem   Stowarzyszenia  jest :

1)       aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr historycznych,

2)       propagowanie kultury i wiedzy historycznej o Polsce średniowiecznej,

3)       prezentowanie oręża i strojów okresu średniowiecza,

4)       popularyzowanie postaw i obyczajów rycerskich,

5)       ochrona środowiska naturalnego.

Art.  6.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1)       inicjowanie restauracji zachowanych zamków średniowiecznych i innych obiektów historycznych,

2)       turnieje rycerskie i zawody kusznicze,

3)       organizowanie   wystaw ,   pokazów   i   prezentacji   ubiorów ,   heraldyki  i   oręża średniowiecznego,

4)       wydawanie materiałów popularyzujących działalność Stowarzyszenia,

5)       aktywne uczestniczenie w  ochronie  przyrody   ze   szczególnym   uwzględnieniem organizacji imprez historycznych w warunkach środowiska naturalnego.

                                               Rozdział  3

                             Członkowie  Stowarzyszenia

Art.  7.  Członkowie  Stowarzyszenia  dzielą  się  na:

1)       zwyczajnych,

2)       honorowych.

Art.  8.  Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię, posiadający zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

Art.  9.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia:

1)       jest uprawniony do:

--  udziału w zgromadzeniach, zebraniach i turniejach,

--  zatrzymania wszystkich trofeów zdobytych w turniejach indywidualnych,

--  czynnego i biernego prawa wyborczego,

2)       jest obowiązany do;

--  udziału w turniejach,

--  posiadania właściwego stroju albo oręża,

--  regularnie opłacać składki członkowskie,

--  godnie reprezentować barwy Stowarzyszenia,

-- przestrzegania regulaminu, uchwał władz Stowarzyszenia i postanowień statutu.

Art.  10.  Szczególny  zakres  praw  i  obowiązków  członków  Stowarzyszenia  w  trakcie turniejów określa „Regulamin Turniejów Bractwa” – uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

Art.  11.  O  przyjęciu  na  członka  zwyczajnego  Stowarzyszenia decyduje Zarząd, po rozpatrzeniu deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art.  12.  Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1)       dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie i przyjętego przez Zarząd,

2)       skreślenia na mocy uchwały Zarządu z powodu zawinionego niepłacenia składek przez kolejne 12 miesięcy. Zarząd może odstąpić od skreślenia  z  tego  powodu, a  zaległość umorzyć,

3)       wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia,

4)       utraty praw publicznych,

5)       od uchwał  o skreśleniu  i wykluczeniu   przysługuje  odwołanie do Walnego Zjazdu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Art.  13.  Godność   członka   honorowego  nadaje  się  osobie  szczególnie  zasłużonej   w  rozwoju Stowarzyszenia – uchwałą Zarządu.

Art.  14.  Członek  honorowy   ma   wszelkie   uprawnienia   członka   zwyczajnego  z  pominięciem biernego   i  czynnego   prawa   wyborczego,  a    ponadto   jest     zwolniony   od   płacenia   składek członkowskich.

Art.  15.  Członkowi honorowemu przysługuje prawo noszenia „Honorowej Odznaki Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik”.

                                                         Rozdział  4

                                            Władze Stowarzyszenia

Art.  16.  Władzami stowarzyszenia są:

--  Walny Zjazd,

--  Zarząd Główny,

--  Komisja Rewizyjna,

--  Sąd koleżeński.

Art.  17.  Wybór organów Stowarzyszenia, na dwuletnią kadencję odbywa się  w głosowaniu tajnym.

Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia następuje na Walnym Zjeździe.

Art.  18.  Zebrania organów Stowarzyszenia, z wyjątkiem  odbywających się w drugim  terminie, są  ważne przy obecności co  najmniej  połowy  liczby  członków  tych  organów.  Zebrania   w  drugim terminie, są  ważne  bez  względu  na  liczbę  obecnych  uprawnionych  do  głosowania.  Zebrania w drugim terminie mogą odbywać się w celu podjęcia stosownych uchwał  następujące władze: Walny Zjazd i Zarząd Główny.

 

Art.  19.  Uchwały władz Stowarzyszenia  zapadają, z wyjątkiem określonym w statucie, zwyczajną większością głosów – w głosowaniu jawnym.

Art.  20.  Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu   Koleżeńskiego  nie   mogą   być   jednocześnie członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Art.  21.  Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.

Art.  22.  Najwyższą władzą  Stowarzyszenia  jest  Walny  Zjazd.  O  terminie,  miejscu  i  porządku dziennym Walnego Zjazdu, zawiadamia Zarząd Główny najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.

Art.  23.  Do właściwości Walnego Zjazdu należy:

1)       podejmowanie uchwał dotyczących  programu działalności Stowarzyszenia,

2)       rozpatrywanie wniosków i sprawozdań finansowych przedstawionych przez Zarząd Główny ,

3)       uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Głównego,

4)       wybór członków organów Stowarzyszenia,

5)       ustalanie wysokości składek członkowskich,

6)       uchwalanie regulaminów działania organów Stowarzyszenia,

7)       uchwalanie zmian statutu,

8)       podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Art.  24.  Zarząd  Główny  składa  się  z  pięciu  członków  wybranych  przez  Walny Zjazd. Zarząd Główny w ramach Stowarzyszenia zwany jest  „Radą Starszych”.  Pracami  Zarządu  kieruje  prezes wybrany spośród członków Zarządu. Prezes w ramach Stowarzyszenia zwany jest „Starostą”. Prezes na   czas   swojej   nieobecności   wyznacza   pełnomocnego   zastępcę   spośród  członków  Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę  potrzeby  na  wniosek  prezesa  Zarządu  dwóch  innych członków Zarządu lub jakiegokolwiek organu Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Art.  25.  Do właściwości Zarządu Głównego należy:

1)       kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

2)       zwoływanie Walnego Zjazdu,

3)       nadawanie odznak Stowarzyszenia,

4)       powoływanie stałych i doraźnych komisji,

5)       załatwianie wszelkich spraw statutowych,

6)       uchwalanie „Regulaminu Turniejów Bractwa”

7)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Art.  26.  Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

Art.  27.  Komisja Rewizyjna  jest powołana do przeprowadzenia przynajmniej raz w  roku kontroli działalności   Stowarzyszenia.   Komisja   Rewizyjna   ma   prawo   żądać  wyjaśnień  od  organów i  członków Stowarzyszenia.

Art.  28.  Sąd  Koleżeński  składa  się z  trzech  osób  i  orzeka w  sprawie  wszystkich członków w zakresie   odpowiedzialności  za  naruszenie   postanowień  niniejszego  Statutu   oraz  Regulaminu Turniejów Bractwa. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary: nagana, odsunięcie od turniejów, zawieszenie w czynnościach członka Stowarzyszenia, wykluczenie ze Stowarzyszenia.

                                                                    Rozdział  5

                                             Majątek  Stowarzyszenia

Art.  29.  Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności  oraz majątku Stowarzyszenia.

Art.  30.   Dla   realizacji    celów   statutowych,    Stowarzyszenie    może    prowadzić    działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art.  31.  Do   zawierania   umów,   udzielania   pełnomocnictw   i  składania   oświadczeń   woli  we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest  współdziałanie i podpis  prezesa oraz jednego z dwóch uprawnionych członków Zarządu Głównego.

                                                          Rozdział  6

                                               Przepisy  przejściowe

Art.  32.  Uchwałę o zmianie statutu  podejmuje  Walny Zjazd  większością dwu trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania.

Art.  33.  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd większością dwu trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art.  34.  Zasady likwidacji Stowarzyszenia określają przepisy prawa o stowarzyszeniach.